Polityka zgodności

Uczciwość, szczerość, szacunek i poszanowanie godności to główne wartości na jakich opiera się działalność Fresenius Medical Care. Wyrażają one to, kim jesteśmy, jak postępujemy oraz to w co wierzymy.

Jako lider na światowym rynku produktów i usług dializacyjnych, jesteśmy w pełni świadomi ciążącej na nas odpowiedzialności. W swojej codziennej pracy dążymy  do prowadzenia działalności w sposób profesjonalny, rzetelny i etyczny oraz przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów prawa.  Niniejszymi zasadami kierujemy się zarówno w kontaktach z naszymi pacjentami, klientami, dostawcami, urzędnikami państwowymi, pracownikami jak i wszelkimi innymi współpracującymi z nami podmiotami.

Chcemy, aby nasza firma była postrzegana jako nowoczesna organizacja stanowiąca wzór uczciwego i zgodnego z prawem sposobu prowadzenia biznesu.

Postępowanie zgodnie z przyjętymi w firmie regulacjami, zarówno tymi o charakterze standardów etycznych (Kodeks Etyki i Postępowania w Biznesie), jak i wewnętrznymi procedurami mającymi zapewnić bezpieczeństwo i ciągłość prowadzonej przez nas działalności jest obowiązkiem naszych wszystkich pracowników.

Pracownicy FMC jak i podmioty zewnętrzne działające w jej imieniu zobowiązane są do postępowania zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, moralnymi
i etycznymi. Te normy wymagają przestrzegania wszystkich lokalnych, regionalnych, krajowych oraz zagranicznych przepisów prawa, a także przestrzegania wszelkich wewnętrznych reguł i procedur obowiązujących w FMC.

Fresenius Medical Care nie toleruje żadnych form korupcji, bez względu na to, czy zaangażowaną stroną jest urzędnik państwowy, pracownik służby zdrowia czy osoba prywatna, a także niezależnie od tego, czy transakcja, której stroną jest firma Fresenius Medical Care, związana jest z zakupem czy sprzedażą dóbr lub usług.

Wszelkie przypadki naruszania ww. zasad czy też uzasadnione podejrzenia ich naruszenia powinny być automatycznie zgłaszane do Oficera ds. Zgodności (anna.luczak@fmc-ag.com).

Fresenius Medical Care zachęca swoich pracowników jak i wszystkich partnerów biznesowych do zgłaszania każdego podejrzenia nieprawidłowości – działań niezgodnych z prawem lub nieetycznych, w celu im przeciwdziałania
i eliminowania.